Getextet...

 

Zitat der Woche!

 

"Einige der schlimmsten Katertage meines Lebens habe ich dieser Plörre zu verdanken!"

 

Bruce Dickinson

Iron Maiden-Sänger verabscheut Kölsch

 

gefunden in der Rheinischen Post am 13.06.2018

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Gefunden in der Rheinischen Post

 

Schwazz op Wiss em Duden

Wat nix kost, es och nix! Dä Spruch kennt mr hee aan de Düssel joot. För Kwallität deht mr jähn e besske mieh berappe. Dröm donn ech ohne lang erömzofackele 26 Euro op dä Desch läje för dä narelneue Duden. För de Beldong es eenem jo nix zo schad! Nu kann ech dä allereeschde Dude von 1880, dat Erwstöck von de Uromma ussem Böökerrejal flöck erusschmieße, denn däm fähle sare on schriewe fönnef Mille aan Wöhd, die mr nit bloß spreche, söndern vör allem och ohne Fähler schriewe könne moss. Kannsde dat nit, donnt dech de Lütt, vör allem de jonge, als en Antikwietät aankicke. Em Duden hammer jo all schonn als Schollkenger erömjebläddert, wemmer nit jewosst hannt, wie so e fies komplezeert Wohd jeschriewe wähde sollt. Wor kinne Duden em Huus, es mr fies opjeschmesse jewäse, hät en Fönnef em Dicktat jekritt on kunnt met sinnem Zeuchniss kinne Staat make. Jrad hann ech mech e paah von denne neue Wöhd em Duden aanjekickt on ben am hen on her simoleere, wie mr so Usdröck von hütt op Platt rechtech schriewe künnt, för z.B: „rumeiern, facebooken, liken, tindern odder Livestream“. Ons Rheinesch es jo en lebendije Sproch, dröm moss mr och Anglizismen e Dialecktmäntelche ömhänge: Ech eier jetz hee nit lang eröm on donn mem Laifstriem metschwemme. Dröm ben ech jede Daach am feicebucken on laike besönders, met nette Lütt zo tindere. P.S. Kick em Duden noh, wat tindere es!

 

Geschrieben von: Monika Voss